Uždaviniai

Uždaviniai

– įgyvendinti kūno kultūros ir sporto politiką Savivaldybės teritorijoje;

– puoselėti dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias;

– aktyvinti kūno kultūros ir sportinės veiklos propagavimą;

– ieškoti talentingų sportininkų, kurie sportiniais pasiekimais padėtų formuoti gerą Savivaldybės įvaizdį;

–  organizuoti ir vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas ir sveikatą stiprinančius renginius savivaldybės gyventojams ir svečiams;

– ugdyti ir rengti sportininkus Centro, savivaldybės ir šalies rinktinėms;

– teikti ugdymo įstaigoms informaciją sporto klausimais;

– auklėti ir skatinti vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies patriotais bei piliečiais;

– sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams sportuoti apmokamose sveikatingumo grupėse ir bendro fizinio parengimo grupėse;

– vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas;

– formuoti, konkretinti, atnaujinti ir įgyvendinti vykdomų sporto programų ugdymo turinį pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktus ir patvirtintas Sportinio ugdymo rekomendacijas;

– laikytis bendrųjų principų: lygių galimybių, kontekstualumo, veiksmingumo ir tęstinumo;

– puoselėti prigimtines sportininko galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines) lemiančias kūrybinę asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

– mokyti suprasti bendražmogiškąsias vertybes ir jomis grįsti gyvenimą;

– saugoti tautinę tapatybę, perteikiant sportininkams tautinės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistines kultūros vertybes;

– organizuoti trenerių, specialistų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

– užtikrinti demokratinį Centro valdymą;

– užtikrinti ugdymo kokybę.