Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu

Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Pateikiame informaciją apie priimtus sprendimus dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, ir aktualijas sporto centro bendruomenės nariams.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, raštai:

2020 m. kovo 16 d., Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“;

2020 m. kovo 19 d., Nr. SR-1351 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo epideminės situacijos metu“.

Druskininkų savivaldybės mero potvarkis:

2020 m. kovo 18 d., Nr. P5-20 „Dėl nustatyto mokesčio už neformalųjį švietimą Druskininkų savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose bei atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo“. Multi PDF(2020-3-18)0006

2020 m. balandžio 27 d. – gegužės 11 d. sporto centras bus uždarytas. Treneriai ir administracija dirba nuotoliniu būdu.

Rūpimais klausimais galima kreiptis kontaktiniais telefonais:

–  ūkvedys, vykdantis direktoriaus funkcijas Gintaras Šikšnys – 8 313 59256;

–  direktoriaus pavaduotojas Gintaras Grigas – 8 313 58054.