Teisės aktai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Druskininkų savivaldybės administracija

Atrankos į laisvas darbuotojų pareigas Druskininkų sporto centre tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Darbuotojų etikos kodeksas

Darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos ar kitų užkrečiamų ligų, dėl kurių yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir karantinas, organizavimo tvarkos aprašas

Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas

Darbuotojų vadavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Dokumentu valdymo tvarkos aprašas

Druskininkų savivaldybė sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas

Druskininkų savivaldybės sporto projektų paraiškos ir ataskaitos formos

Druskininkų sporto centro nuostatai

Gabių ir talentingų mokinių ir jų trenerių skatinimo tvarkos aprašas

Informacijos apdorojimo priemonių naudojimo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Informacijos apie pažeidimus Druskininkų sporto centre teikimo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimas Druskininkų sporto centre tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas

Mokesčio už teikiamą ugdymą mokėjimo tvarkos aprašas

Paramos priėmimo, apskaitos, skirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas

Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Sporto varžybų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompesacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos aprašas

Sportininkų priėmimo ir šalinimo tvarkoa aprašas

Sportininkų elgesio taisyklės

Sudaromų sutarčių pasirašymo tvarka

Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprasas

Vidaus tvarkos taisyklės

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Druskininkų sporto centre tvarkos aprašas

Veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašas