Kiti dokumentai

Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Sportininkų elgesio taisyklės

Darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

Darbuotojų etikos kodeksas

Darbuotojų vadavimo tvarkos aprašas

Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimas Druskininkų sporto centre tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprasas

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Druskininkų sporto centre tvarkos aprašas

Vidaus tvarkos taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Atrankos į laisvas darbuotojų pareigas Druskininkų sporto centre tvarkos aprašas

Darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos ar kitų užkrečiamų ligų, dėl kurių yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir karantinas, organizavimo tvarkos aprašas

Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį vaikų švietimą nustatymo pakeitimo

Mokesčio už teikiamą ugdymą mokėjimo tvarkos aprašo aktuali redakcija

Mokesčio už teikiamą ugdymą mažinimo prašymo forma

Sportininkų priėmimo ir šalinimo tvarkos aprašas

Sporto varžybų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompesacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas

Informacijos apdorojimo priemonių naudojimo tvarkos aprašas

Druskininkų savivaldybė sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas

Druskininkų savivaldybės sporto projektų paraiškos ir ataskaitos formos